Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Włoch – Rimini w dniach 23-27 stycznia 2023 r.

Nabór trwa do 09 stycznia 2023r. (poniedziałek) do godziny 14:00.

Misji towarzyszy udział w targach SIGEP 2023 w Rimini – Włochy. Proponowane punkty programu:

  • udział w międzynarodowych targach branżowych,
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo-Handlową, rynkiem hurtowym/ branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji).

Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy, itp. Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę lub oddział w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika; szacowany koszt – ok. 1 500,00 zł netto. Rekrutacja jest dwuetapowa:

  1. w pierwszym etapie Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) na adres e-mail misje@lcpr.pl
  2. w drugim etapie przedsiębiorstwo potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu, o którym mowa w ust 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail misje@lcpr.pl lub złożenie osobiście w siedzibie parafowanych i wypełnionych dokumentów:
  • a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 3),
  • b) zaparafowany projekt umowy (zał. nr 4) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
  • c) kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.

Rekrutacja trwa do 09 stycznia 2023r. (poniedziałek) do godziny 14:00.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/20 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej. Regulamin – rekrutacja misja Włochy POBIERZ

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – Włochy POBIERZ

Załącznik nr 3 – Pomoc de minimis – formularz POBIERZ

Załącznik nr 4 – Wzór umowy udziału w misji gospodarczej – Włochy POBIERZ