Zapraszamy serdecznie do wypełnienia karty zgłoszeniowej do katalogu lubuskich MŚP.
Katalog zostanie wydany w formie elektronicznej i będzie dostępny na stronie www.lcpr.pl w zakładce “Dla Producenta/Projekty“.
W katalogu znajdą się informacje zawarte wyłącznie w Karcie Zgłoszenia.

Zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) posiadających siedzibę lub oddział w województwie lubuskim, w szczególności z branż:

  • spożywcza i branże komplementarne (np. opakowaniowa)
  • wyposażenie hoteli i restauracji (HoReCa)
  • przemysł HoReCa
  • usługi e-commerce

Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz wpisanie do katalogu firm jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Nabór trwa od 22.11.2022 roku do 28.11.2022 roku do godz. 16:00.

Regulamin naboru do katalogu firm

Formularz zgłoszeniowy

  • Katalog firm MŚP

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Karta Zgłoszeniowa do katalogu firm realizowanego w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Szanowni Państwo,
poniższa Karta Zgłoszeniowa jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę lub oddział w Województwie Lubuskim z branż: • spożywcza i branże komplementarne (np. opakowaniowa)
• wyposażenie hoteli i restauracji (HoReCa)
• przemysł HoReCa
• usługi e-commerce.
Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz wpisanie do katalogu firm jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra, tel. 68 326 74 01, e-mail: sekretariat@lcpr.pl
b) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt.itrs@gmail.com
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w naborze do katalogu firm organizowanego przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze oraz w celu potwierdzenia kwalifikowalności, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji w ramach realizacji projektu nr RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”.
d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażona zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie rekrutacji oraz działań promocyjnych realizowanych przez administratora,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia projektu, lub w zakresie wykraczającym poza obowiązek prawny, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, w tym podmiotom upoważnionym przez administratora w związku z realizacją celu, w tym podmiotom zarządzającym projektem i kontrolującym wykonanie projektu, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonawcom usług świadczonych przez administratora dla uczestnika projektu oraz operatorom pocztowym.
g) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych,
i) Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, lecz podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udziału w projekcie,
j) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Proszę zaznaczyć poniższą opcję (akceptacja warunków klauzuli RODO jest obowiązkowa)

* – pola obowiązkowe

Informacje podstawowe

Pełna nazwa działalności/firmy

Skrócona nazwa działalności (jeśli posiada)

Imię i nazwisko przedsiębiorcy/właściciela

Adres siedziby firmy/prowadzenia działalności – ulica, nr domu, nr lokalu

Adres prowadzenia działalności – kod pocztowy, miejscowość

Adres prowadzenia działalności – gmina

Adres prowadzenia działalności – powiat

NIP

REGON

Data rozpoczęcia działalności zarejestrowanej (może być przybliżona)

Link do kont w mediach społecznościowych (np. na Facebook’u – jeśli posiada)

Link do strony www (jeśli posiada)

Adres e-mail

Numer telefonu kontaktowego (bez spacji, np. 600123456)

Opis działalności

Czy posiadają Państwo status MŚP? (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro)

Proszę uszczegółowić status

inny – proszę określić jaki

Opis działalności

Proszę opisać prowadzoną działalność (max. 120 znaków)

Zgody

Wypełnienie karty zgłoszenia jest jednoznaczne:
– z oświadczeniem przez Państwa o autentyczności informacji podanych w formularzu Ankiety;
– ze zgodą na postanowienia zawarte w Regulaminie naboru do katalogu firm


Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania przedsiębiorstwa bez podania przyczyny.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.