Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego serdecznie zaprasza lubuskich producentów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do zaistnienia w elektronicznej publikacji – katalogu – promującej działalność lubuskich producentów MŚP.

Aby zaistnieć w katalogu należy przede wszystkich posiadać status przedsiębiorstwa MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – działalność zarejestrowana) oraz siedzibę lub oddział/przedstawicielstwo zarejestrowane na terenie województwa lubuskiego.

Udział w projekcie mogą wziąć przedsiębiorstwa z branż:

  • spożywcza i branże komplementarne (np. opakowaniowa)
  • wyposażenie hoteli i restauracji (HoReCa)
  • przemysł HoReCa
  • usługi e-commerce

Katalog zostanie wydany w formie elektronicznej i będzie dostępny na stronie www.lcpr.pl w zakładce “Dla Producenta/Projekty“.

W katalogu znajdą się informacje zawarte wyłącznie w Karcie Zgłoszenia.

Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz wpisanie do katalogu firm jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Nabór trwa do 07.09.2023 roku do godz. 15:00.

Regulamin – pobierz

Załącznik do regulaminu – karta oceny – pobierz

Karta zgłoszeniowa znajduje się poniżej:

  • Karta zgłoszenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
– Administratorem danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora:
a) adres: ul. Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra
b) telefon: (68) 326 74 01
c) e-mail: sekretariat@lcpr.pl
d) Inspektor Ochrony Danych: kontakt@odoonline.pl
– Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji karty zgłoszenia oraz wpisania informacji o reprezentowanym podmiocie do katalogu miejsc sprzedaży produktów regionalnych i lokalnych dla spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z projektu RPLB.01.04.01-08-0002/20 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT; – Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
– Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, w tym podmiotom upoważnionym przez administratora w związku z realizacją celu, w tym podmiotom zarządzającym projektem i kontrolującym wykonanie projektu, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonawcom usług świadczonych przez administratora dla uczestnika projektu oraz operatorom pocztowym;
– Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia projektu;
– Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych;
– Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, lecz podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udziału w projekcie;
– W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Proszę zaznaczyć poniższą opcję (akceptacja warunków klauzuli RODO jest obowiązkowa)

* – pola obowiązkowe

Informacje podstawowe

Opis działalności

Czy posiadają Państwo status MŚP? (Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro)

Proszę określić dokładnie

Opis działalności

Charakter prowadzonej działalności

Zgody

Wypełnienie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Państwa o: autentyczności informacji podanych w karcie zgłoszenia.

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania przedsiębiorstwa bez podania przyczyny.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/20 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.