Niniejszy formularz skierowany jest do osób zamieszkujących województwo lubuskie i prowadzących produkcję i sprzedaż produktów pochodzących z terenu województwa lubuskiego.

Formularz ma na celu zidentyfikowanie jak największej liczby producentów z województwa lubuskiego.

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższych pól w ramach poszczególnych pytań oraz o zapoznanie się z dołączoną klauzulą i Regulaminem.

Certyfikat
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra) reprezentowane przez Dyrektora Pana Jacka Urbańskiego. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 326 74 01 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@lcpr.pl.(dalej jako „LCPR”)

II. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt do inspektora ochrony danych, email: kontakt.itrs@gmail.com

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z nadaniem Certyfikatu Producenta Lubuskiego oraz promocją produktu regionalnego. Podstawą prawną przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Zakres danych oraz okres ich przechowywania
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Pani/Pana dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, strona www i/lub profile w mediach społecznościowych, adres siedziby i opis prowadzonej działalności, są zbierane wyłącznie w celu określonym w pkt. III.

V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Niezależnie od tego Pani/Pana będą przekazywane wykonawcom usług oraz partnerom przedsięwzięć LCPR w zakresie niezbędnym do ich przygotowania i zrealizowania.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
1) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie;
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
d) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
e) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
2) Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Akceptacja: *

REGULAMIN NADAWANIA CERTYFIKATU – PRODUCENT LUBUSKI


1. Certyfikat - Producent Lubuski jest nadawany Producentom związanym z województwem lubuskim. Nadanie Certyfikatu - Producent Lubuski ma za zadanie wzmocnienie pozycji rynkowej producenta lubuskiego, utożsamianie z regionem, wzbudzenie większego zainteresowania jego produktami wśród potencjalnych konsumentów.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Producencie Lubuskim, należy przez to rozumieć osobę mieszkającą w województwie lubuskim i prowadzącą sprzedaż produktów pochodzących z terenu województwa lubuskiego.

3. Nadawaniem Certyfikatu zajmuje się:
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
ul. Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra
tel. 68 326 74 01 email: sekretariat@lcpr.pl web: www.lcpr.pl

4. Rolą Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze jest:
a) weryfikacja zgłoszeń,
b) nadawanie Certyfikatu „Producent Lubuski”,
c) zrzeszanie podmiotów wyróżnionych Certyfikatem „Producent Lubuski”.

5. Certyfikat – Producent Lubuski przyznawany jest Producentom, którzy prowadzą produkcję i działalność na terenie województwa lubuskiego.

6. Warunkiem ubiegania się o Certyfikat Producent Lubuski jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

7. W celu uzyskania Certyfikatu Producent Lubuski należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie www.lcpr.pl w zakładce PRODUCENT LUBUSKI.

8. Wnioskujący oświadcza, że dane zawarte w uzupełnionej ankiecie są prawdziwe.

9. Po uzupełnieniu danych Wnioskujący wysyła ankietę, zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w oknie głównym strony.

10. Po rozpatrzeniu wniosku przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze Wnioskujący otrzymuje informację o wyniku weryfikacji.

11. W wyniku uzyskania pozytywnej informacji o weryfikacji Wnioskującemu nadany zostaje Certyfikat Producent Lubuski.

12. Certyfikat zostaje wysłany na adres mailowy wskazany we wniosku.

13. Wnioskujący sam dokonuje wydruku Certyfikatu i zamieszcza go w miejscu prowadzenia działalności.

14. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze prowadzi wykaz osób/firm, którym nadano Certyfikat Producent Lubuski.

15. Wykaz jest dostępny na stronie www.lcpr.pl

16. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

17. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie www.lcpr.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

18. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy regulamin nie określa.
Akceptacja regulaminu: *
Po weryfikacji na podany adres zostanie przesłany Certyfikat do wydruku.
Oświadczenie: *

Poniżej przedstawiamy wzór certyfikatu wraz z rozmieszczeniem poszczególnych danych.