Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji odnośnie tworzonej publikacji, zapraszamy do kontaktu na numer 501 045 857 lub na adres e-mail marketing@lcpr.pl.

 1. Publikacja Mapy Producentów Lubuskich pn. ,,Nawigator Lubuski” to projekt realizowany przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Publikacja ma na celu promocję producentów lubuskich poprzez wskazanie miejsca prowadzenia ich działalności na terenie województwa lubuskiego.

 2. Do Publikacji ,,Nawigator Lubuski” zgłosić mogą się twórcy, wytwórcy i usługodawcy związani z branżą spożywczą lub rękodzielniczą, którzy należą do bazy producentów lubuskich stworzonej przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego.

 3. Warunkiem pojawienia się w publikacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na stronie oraz Facebooku Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w momencie trwania naboru.

 4. Informacja o terminie trwania naboru zamieszczona zostanie na stronie oraz Facebooku Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

 5. Publikacja przeznaczona jest dla turystów i mieszkańców województwa lubuskiego.

 6. Publikacja – Mapa Producentów Lubuskich pn. ,,Nawigator Lubuski” to połączenie wizytówek o producentach lubuskich wraz z umiejscowieniem ich na mapie schematycznej województwa lubuskiego.

 7. Wydana Publikacja będzie przeznaczona do dystrybucji bezpłatnie.

 8. Mapa wydana zostanie w formie książeczki z podziałem na powiaty. Miejsca głównej działalności producenta zostaną oznaczone odpowiednimi piktogramami. Dodatkowo w publikacji znajdować będą się krótkie wizytówki o producentach i miejscach sprzedaży.

 9. Warunkiem umieszczenia działalności producenta na mapie jest zapoznane się i zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu, zaakceptowanie warunków RODO oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

 10. Producent oświadcza, że wszystkie dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe.

 11. Regulamin Publikacji jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora - www.lcpr.pl.

 12. LCPR zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie www.lcpr.pl, na oficjalnym Facebooku Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

 13. LCPR ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy regulamin nie określa, z poszanowaniem interesów wszystkich stron..

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (dalej jako „Administrator” lub „LCPR”). Dane kontaktowe Administratora:
  a) adres: ul. Fryderyka Chopina 14, 65-031 Zielona Góra
  b) telefon: 68 326 74 01
  c) e-mail: sekretariat@lcpr.pl
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt@odoonline.pl

 2. Warunkiem pojawienia się w publikacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na stronie oraz Facebooku Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w momencie trwania naboru.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu stworzenia i wydania publikacji o producentach regionalnych "Nawigator Lubuski" wydanie 3.

 4. Podstawą prawną przetwarzania jest:
  a) dobrowolnie udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w myśl art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Publikacja – Mapa Producentów Lubuskich pn. ,,Nawigator Lubuski” to połączenie wizytówek o producentach lubuskich wraz z umiejscowieniem ich na mapie schematycznej województwa lubuskiego.

 6. Administrator udostępni Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którzy w ramach umowy lub powierzenia przetwarzania danych wspierają Administratora od strony informatycznej, utrzymania mediów internetowych, tworzenia i drukowania materiałów do publikacji. Publikacja ma charakter jawny i jest udostępniana wszystkim zainteresowanym w zakresie określonym przez Pani/Pana w formularzu do publikacji o producentach regionalnych „Nawigator Lubuski” wydanie 3. Administrator udostępni Państwa dane osobowe innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego.

 7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres publikacji, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres zastrzeżony przez Panią/Pana (jeśli dotyczy).

 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  b) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  W celu skorzystania z praw o których mowa w pkt 8 ppkt a) - c) należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych

 9. Producent oświadcza, że wszystkie dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe.

 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zakresie współadministrowania danymi z Meta Platforms Ireland Limited.

 11. Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach: • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony; • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą; • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu; • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych: • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych (zgoda); • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nawigator Lubuski
Akceptacja RODO: *
Akceptacja regulaminu: *
 
 
Formularz zgłoszeniowy do publikacji Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego pn. „Nawigator Lubuski”

 
Prosimy o podanie informacji, które chcieliby Państwo umieścić w publikacji.
Wymagane pola zostały zaznaczone gwiazdką.

Branża (proszę dokonać wyboru, z jaką branżą chcą być Państwo identyfikowani) *
Branże dodatkowe (proszę wskazać dodatkowe branże związane z Państwa działalnością)
Powiat
Czy obiekt jest dostępny do zwiedzania całorocznie?
Dodatkowe informacje opisujące Państwa działalność