Serdecznie zapraszamy Producentów Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego
na bezpłatne porady telefoniczne, które odbywają się

w wybrane WTORKI każdego miesiąca

Prosimy o śledzenie aktualnych informacji o terminach konsultacji na Facebook’u Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego ( przejdź na stronę FB LCPR )


godz. 9:00 – 15:00
Dyżur Ekspertów Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku z zakresu:

  • RHD – Rolniczy Handel Detaliczny,
  • MOL – działalność marginalna, lokalna i organiczna,
  • SB – Sprzedaż Bezpośrednia,
  • podatków w rolnictwie oraz działalności pozarolniczej i środków pomocowych z PROW 2014-2020


godz. 13:00 – 15:00
Porady z zakresu prawa

  • udzielanie porad prawnych na rzecz osób/podmiotów zainteresowanych wsparciem oraz współpracą oferowaną ze strony Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, w zakresie przedmiotu działalności Centrum.

Mecenas Ewa Szymańska pracę zawodową w charakterze radcy prawnego rozpoczęła po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i zdaniu egzaminów sędziowskiego oraz radcowskiego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Od 1997 roku współdziała w spółce radców prawnych – Kancelaria ARS IURIS – która obsługuje podmioty gospodarcze w tym przedsiębiorców, spółki handlowe i osobowe w branżach budowlanej, handlowej energetycznej, rolniczej i farmaceutycznej.

Porady z zakresu rachunkowości i podatków

  • udzielanie porad z zakresu rachunkowości i podatków na rzecz osób/podmiotów zainteresowanych wsparciem oraz współpracą oferowaną ze strony Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, w zakresie przedmiotu działalności Centrum.

Pani Justyna Janota – absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat prowadzi obsługę księgową pełnej rachunkowości, w szczególności dla spółdzielni, podmiotów ekonomii społecznej, jak również w branżach w zakresie e-commerce (sprzedaży internetowej). Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca. Prezes dwóch Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów.Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


KONTAKT:
tel. 68 326 74 01
adres e-mail: sekretariat@lcpr.pl


Ekspert odpowiada


Reklama wina może być zmieszczona na plakacie i powieszona w sklepie monopolowym bez ograniczeń. Natomiast w przypadku sklepu wielobranżowego, w którym dostępne są inne produkty, taki plakat można powiesić jedynie w obrębie wydzielonego stoiska alkoholowego - odrębnej części sklepu do sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 13(1) ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakazy reklamy i promocji napojów alkoholowych nie dotyczą reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wykładnią prawa w tym zakresie jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w której zawarta została definicja reklamy napojów alkoholowych, którą określono poprzez publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. W ustawie określona została również definicja promocji napojów alkoholowych. Jeśli chodzi o ulotki, to należy pamiętać, iż zabroniona jest reklama, która ma charakter publiczny, tj. skierowana do nieograniczonej liczby odbiorców. Natomiast, jeżeli ulotki czy też zaproszenia będą rozdawane określonej grupie ludzi przez sprzedawcę lub personalizowane to zapis ten nie obowiązuje. W przypadku wątpliwości, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, najlepiej w konsultacji z prawnikiem.
Skonsultowane z Ekspertem
RHD - handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności. RHD- sprzedaż: 1) sprzedaż klientowi finalnemu – na terenie całej Polski: -w gospodarstwach w których produkty zostały wytworzone, -w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu np. targowiska, - sprzedaż wysyłkowa; 2) sprzedaż do zakładów - wyłącznie zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.
Skonsultowane z Ekspertem
Główny Inspektorat Weterynaryjny - produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego. Państwowa Inspekcja Sanitarna – żywność pochodzenia niezwierzęcego. IJHARS – nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym (RHD).
Skonsultowane z Ekspertem
Tak, należy jednak pamiętać o nieprzekraczaniu kwoty sprzedaży powyżej 20 tys. zł.
Skonsultowane z Ekspertem
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. 2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. 3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1. 5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. 6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Należy podkreślić, iż każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie a w razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym.
Skonsultowane z Ekspertem
W świetle przepisów prawnych to producent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów - Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Producent może poddać atestom swój produkt aby zapewnić jego bezpieczeństwo odpowiednim certyfikatem. Należy sprawdzić czy istnieją Polskie Normy dla danego produktu - Polski Komitet Normalizacyjny https://www.pkn.pl/. Informacje w tym zakresie można również uzyskać w Polskiej Izbie Handlu.
Skonsultowane z Ekspertem