Spotkanie z władzami Ałmaty i Konsulem Generalnym RP

W czwartek delegacja samorządowa spotkała się z władzami Ałmaty. Wiceprezydent Miasta Pan Saparbek Tuyakbayev omówił współpracę Kazachstanu z Polską. Scharakteryzował ustrój i rządy w Ałmacie, wspomniał o nowych perspektywach. Wskazał branże, w których Kazachstan mógłby podjąć współpracę z naszym krajem. Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego opowiedział o pracy samorządu. Przedstawił charakter województwa lubuskiego. Opowiedział o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o parku technologii kosmosu. Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego przedstawił walory Ziemi Lubuskiej, strukturę administracyjną regionu i podział obowiązków w województwie.

W dalszej części dnia delegacja samorządowa spotkała się z Konsulem Generalnym RP w Ałmaty Panią Wiolettą Sobierańską. Pani Konsul wspomniała, iż Kazachstan bardzo chętnie prowadzi transakcję z polskimi przedsiębiorcami, a produkty z Polski są bardzo cenione na rynku kazachskim. Pani Konsul zaproponowała współpracę z agencją przedsiębiorczości w Nur Sultanie, która jest wspierana przez konsulat. Agencja promuje przedsiębiorców oraz produkty w szczególności z Polski. Pan Marcin Jabłoński przedstawił reprezentowane podczas misji branże, podkreślił że województwo lubuskie w dużym stopniu korzysta ze środków unijnych oraz, że liczy na owocną współpracę.

Uczestnicy misji gospodarczej wzięli także udział w lekcji języka polskiego w Gimnazjum nr 23. Inicjatorem otwarcia polskich klas była Ambasada RP w Kazachstanie oraz Stowarzyszenie Polaków „Więź”. Szkoła ta jako jedyna w Ałmaty uczy języka, kultury oraz historii Polski. Zajęcia z języka polskiego w Kazachstanie skierowane są głównie do dzieci i młodzieży, które najczęściej mają polskie korzenie.  Dzisiejsza specjalna lekcja dotyczyła Święta Niepodległości. Sala, w której odbywały się zajęcia jest ozdobiona polskimi symbolami, a co najważniejsze ma swojego wyjątkowego polskiego patrona –  Adolfa Januszkiewicza, powstańca listopadowego, zesłańca, później także etnografa Kazachstanu. Po zajęciach delegacja odbyła spotkanie w funduszu przedsiębiorczości Damu, gdzie omówione zostały kwestie dotyczące wsparcia przedsiębiorców oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Kazachstanie.

Organizatorem wyjazdu jest Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.