Spotkanie podsumowujące misję gospodarczą do Mołdawii połączoną z udziałem w targach FOOD&DRINKS – FOOD TECHNOLOGY MOLDOVA 2023

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w dniu 31.05.2023 roku zorganizowało spotkanie podsumowujące misję gospodarczą dla lubuskich przedsiębiorców do Mołdawii na targi FOOD&DRINKS – FOOD TECHNOLOGY MOLDOVA 2023. Misja odbyła się w dniach 16 – 20 maja 2023 roku.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczył Pan Jacek Urbański – Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego oraz lubuscy przedsiębiorcy

W trakcie podsumowania przedstawiono prezentację, która była krótkim streszczeniem misji gospodarczej, odbytych spotkań i odwiedzonych targów. Każdy z uczestników misji podzielił się swoimi wrażeniami z misji. Przedsiębiorcy podkreślali, że rozmowy biznesowe odbyte podczas udziału w targach FOOD&DRINKS – FOOD TECHNOLOGY MOLDOVA 2023 oraz sam udział w targach mają dużą szanse finalizacji obopólnych korzyści z wymiany handlowej. Ponadto Uczestnicy przyznali, że zderzenie się z kulturą mołdawską oraz poznanie miejscowych obyczajów względem branży spożywczej i produktów regionalnych przyczyni się do reform i innowacji w ich działalnościach.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynaradawianie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.