Spotkanie podsumowujące misję gospodarczą do Gruzji – Tbilisi połączoną z udziałem w targach WINEXPO GEORGIA 2023.


Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
w dniu 20.06.2023 roku zorganizowało spotkanie podsumowujące misję gospodarczą dla lubuskich przedsiębiorców do Gruzji – Tbilisi na targi WINEXPO GEORGIA 2023. Misja odbyła się w dniach 31 maja – 6 czerwca 2023 roku.


W spotkaniu podsumowującym uczestniczył Pan Jacek Urbański – Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, Pan Rajmund Binek – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz lubuscy przedsiębiorcy.

W trakcie podsumowania przedstawiono prezentację, która była krótkim streszczeniem misji gospodarczej, odbytych spotkań i odwiedzonych targów. Każdy z uczestników misji podzielił się swoimi wrażeniami z misji. Przedsiębiorcy podkreślali, że rozmowy biznesowe odbyte podczas udziału w targach WINEXPO GEORGIA 2023 oraz sam udział w targach są szansą na poszerzenie i realizację działań w przyszłości. Ponadto Uczestnicy przyznali, że zderzenie się z kulturą gruzińską oraz poznanie miejscowych obyczajów i sposobów wytwarzania produktów regionalnych będą ciekawą inspiracją dla polskich przedsiębiorców i mają szansę na przedostanie się na rynek europejski.


Misja gospodarcza realizowana była w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.