O działalności LCPR na posiedzeniu Sejmiku

Podczas XV Zwyczajnej Sesji Sejmiku Pan Jacek Urbański – Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego przedstawił Radnym działalność Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, omówił bieżące zadania jednostki, podsumował zrealizowane w 2019 roku misje gospodarcze, a także przedstawił harmonogram misji zaplanowanych na 2020 rok.

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, jako jednostka budżetowa zostało utworzone
17 września 2018 r.

Cele i Zadania Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego:

 • Propagowanie spuścizny produktów regionalnych wytwarzanych według tradycyjnych sposobów;
 • Promocja rolnictwa i wsi województwa w kraju i za granicą podczas targów, wystaw, misji gospodarczych;
 • Przygotowywanie informacji i opracowań dotyczących promocji i identyfikacji produktów tradycyjnych;
 • Prowadzenie bazy danych o firmach przetwórstwa rolno – spożywczego i obsługi rolnictwa;
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.

Dotychczasowa działalność Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w liczbach:

 • 12 spotkań informacyjnych w powiatach województwa lubuskiego

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom producentów produktów regionalnych i lokalnych w dniach 4 – 11 lutego 2019r. zorganizowało cykl spotkań informacyjnych we wszystkich powiatach województwa lubuskiego, w czasie których przybliżyło filary swojej działalności, zapoznało się z problemami wytwórców oraz zachęcało producentów do współpracy.

 • 160 Producentów wzięło udział w I Forum Producentów Produktów Regionalnych
  13 marca 2019 r. LCPR zorganizowało Forum Producentów Produktów Regionalnych, którego celem było zapoznanie się z problemami środowiska, identyfikacja potrzeb lokalnych i regionalnych twórców oraz wyznaczenie kierunków działań służących usprawnieniu działalności twórców, producentów produktów regionalnych i  usług z nimi związanych. 4 Posiedzenia Rady Programowej LCPR.
 • 4 posiedzenia Rady Programowej

Przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego 10 kwietnia 2019 r. została powołana Rada Programowa. Składa się ona z 20 członków i jest głosem twórców, wytwórców, producentów i usługodawców związanych z produktami regionalnymi i lokalnymi  z województwa lubuskiego.

 • 7 Przyznanych tytułów ,,Ambasador” Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego

Rada Programowa działająca przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w 2019 roku przyznała tytuł „Ambasadora” 7 osobom, które m.in. przyczyniły się do powstania jednostki, które wspierają, promują producentów produktów regionalnych i lokalnych z województwa lubuskiego.

 • 14 podpisanych porozumień o współpracy, m.in. z:
 • Muzeum Etnograficznym z siedzibą w Zielonej Górze – Ochli,
 • Związkiem Młodzieży Wiejskiej,
 • Lubuską Organizacją Turystyczną LOTUR,
 • Stowarzyszeniem: Rękodzieło Zielonogórskie,
 • Lokalną Grupą Działania: Zielona Dolina Odry i Warty,
 • Lokalną Grupą Działania: Zielone Światło,
 • Uniwersytetem Zielonogórskim,
 • Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury
 • 2 Wyjazdy do jednostek prowadzących podobną działalność do Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego

Odbyły się dwa wyjazdy do jednostek prowadzących podobną działalność do Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. Pierwszy do Województwa Małopolskiego, przejazd Małopolską Trasą Smakoszy, spotkanie w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej i Małopolskiej Organizacji Turystycznej, drugi do Województwa Dolnośląskiego, przejazd Szlakami Dolnego Śląska „Smaki Dolnego Śląska”. Spotkanie z członkami Kapituły Szlaku Kulinarnego, właścicielami restauracji oraz zakładów znajdujących się na trasie szlaku.

 • 12 imprez regionalnych, w których Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego wzięło udział, wystawiając się czy robiąc rozpoznanie m.in.: udział w Święcie Województwa Lubuskiego, Dożynkach Wojewódzkich, Winobraniu,
 • 38 odwiedzin w gospodarstwach u producentów:

Przedstawiciele jednostki odwiedzili producentów, bliżej poznali charakter ich działalności, stosowaną technologię, zapoznali się z szeroką gamą produktów jaką oferują producenci.

 • 100 osób zostanie przeszkolonych:

W 2019 r. jednostka zorganizowała szkolenie o tematyce „Potęga produktu regionalnego i lokalnego. Perspektywa działalności gospodarczej w rolnictwie. Skuteczny marketing i efektywna promocja produktu”. Wówczas przeszkolonych zostało 20 osób.

W wyniku otrzymanego dofinansowania od Zarządu Województwa Lubuskiego, Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w 2020 roku przeprowadzi cykl szkoleń dla wytwórców, producentów i usługodawców związanych z produktem regionalnym i lokalnym.

Przeszkolonych zostanie 80 osób.

 • 45 Lubuskich Przedsiębiorców do końca 2019 roku wzięło udział w zorganizowanych przez jednostkę 5 Misjach Gospodarczych.

LCPR realizuje projekt pt. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”.  

Zadanie współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 • W 2020 roku jednostka planuje zorganizować zagraniczne misje gospodarcze do Serbii, Mołdawii, Rosji i Grecji.