Zapraszamy na zapisy na darmowe warsztaty, które odbędą się 29 sierpnia 2021 roku na Twoim Zielonym Targu Ochla – Zielonogórska 5, Zielona Góra

Temat warsztatów: ,,Wykorzystanie nabiału koziego w połączeniu z innymi produktami dostępnymi na Zielonym Targu”

Termin warsztatów: 29.08.2021 godzina: 13:00

Miejsce warsztatów: Twój Zielony Targ Ochla – Zielonogórska 5, Zielona Góra – Chata Chotków


Prowadzący:

Sery Kozie Pazdrowscy to mała rodzinna serowarnia. Wywodzi się z tradycji Gospodarstwa Rolnego Borowiecka Łąka, które specjalizowało się w hodowli kóz i produkcji mleka oraz jego przetwórstwie. Wszystko zaczęło się od tego, że w 2005 roku sześcioletni wówczas Michał Pazdrowski przyprowadził do domu dwie małe kozy, które zostały przyjęte tak jak przybłąkany kot lub pies. Były kozy, dojenie, mleko, a z mleka ser i tak to poszło dalej. Od 2019 roku serowarnię prowadzi Michał Pazdrowski, któremu rodzice Jolanta i Paweł przekazują tajniki serowarstwa. Od tego też czasu serowarnia została przeniesiona do Nowej Soli, a produkcja serów opiera się na wysokiej jakości mleku od sprawdzonego producenta.
Sery Kozie Pazdrowscy to firma, która zrodziła się z pasji i miłości do tego co naturalne. Państwo Pazdrowscy tworzą sery na bazie sprawdzonych receptur, manualnie i zgodnie ze sztuką serowarską. Wytwarzają sery świeże typu bundz, twarożki, pasty oraz bundz wędzony, a także sery długodojrzewające oraz inne specjały z koziego mleka, takie jak przepyszna Kozia Krówka.


Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje:

  • butelkę serwatki
  • własnoręcznie wykonaną sałatkę z kozim serem
  • ciekawostki dotyczące wyrobów na bazie koziego mleka


UWAGA!
Samo wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z udziałem w warsztatach.
Organizator będzie kontaktował się z osobami zakwalifikowanymi telefonicznie.

  • Warsztaty

Formularz zgłoszeniowy

Wiek

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra) reprezentowane przez Dyrektora Pana Jacka Urbańskiego. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 326 74 01 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@lcpr.pl.(dalej jako „LCPR”)

II. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com

III. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
– organizacji i realizacji warsztatów,
– obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
– promocji działań administratora.

IV. Podstawy prawne przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania jest:
– niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w myśl art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zakresie organizacji warsztatów,
– prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie promocji działań administratora (przetwarzanie wizerunku uczestników warsztatów) w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres realizacji warsztatów oraz przez kolejne dwa lata w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

VI. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Niezależnie od tego Pani/Pana mogą zostać przekazane partnerom biorącym udział w organizacji warsztatów.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
– prawo do usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie,
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
– na podstawie art. 21 RODO prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w warsztatach. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić udział w warsztatach.

IX. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Proszę zaznaczyć poniższą opcję (obowiązkowe)