Ruszyła rekrutacja na pierwsze darmowe szkolenie ONLINE w roku 2021 w ramach cyklu szkoleniowego w Akademii Producenta.

TEMAT SZKOLENIA:

Dofinansowania dla producentów rozpoczynających i prowadzących działalność:
Premia 60 tys. dla Małych Gospodarstw (Restrukturyzacja Małych Gospodarstw)”


Jeżeli ktoś z Państwa, jest zainteresowany materiałami ze zrealizowanego szkolenia, proszę o kontakt na sekretariat@lcpr.pl


Rekrutacja trwa od 11.02.2021 do 17.02.2021 (do godz. 10:00)
(liczba miejsc ograniczona)


Termin szkolenia: 18 lutego (czwartek) w godzinach: 14:00-18:00.


PROWADZĄCY:
Artur Zwiech – od 4 lat zajmuje się kompleksową obsługą wniosków w zakresie Poddziałania 6.3. W tym czasie pozyskał dofinansowanie dla 23 rolników. Współpracuje również w tym zakresie z ARiMR. Prezes Fundacji Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”. W ramach fundacji zajmuje się również kompleksową obsługą wniosków i przygotowaniem biznesplanów w zakresie: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz Premia dla młodych rolników.


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie grupy docelowej.
 2. Omówienie systemu punktowego naboru.
 3. Przedstawienie zakresu rzeczowego na jakie może zostać przeznaczona premia.
 4. Omówienie druku wniosku, druku biznesplanu oraz załączników.
 5. Omówienie zagadnień związanych z rozliczeniem premii.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE:

Premia może zostać przyznana  rolnikowi, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub  nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 13 tys. euro;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
 • nie otrzymał pomocy w ramach innych naborów;
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • jego dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
 • jego przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów;
 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna jest w II ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie miał możliwość konsultacji z Prowadzącym szkolenie w specjalnie wyznaczonym terminie.


Co jest potrzebne żeby uczestnicy mogli brać udział w szkoleniu:

– komputer z dostępem do Internetu;
– działające głośniki lub wedle uznania słuchawki;

Platforma, na której odbywa się szkolenie, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, nie jest potrzebne pobieranie specjalnych programów.


UWAGA:
W szkoleniu udział mogą wziąć tylko osoby zarejestrowane w bazie producentów Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego!

Nie ma Cię? Dołącz i współpracuj z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego.

*W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 045 876