REGULAMIN
NADAWANIA CERTYFIKATU – PRODUCENT LUBUSKI

1. Certyfikat – Producent Lubuski jest nadawany Producentom związanym z województwem lubuskim. Nadanie Certyfikatu – Producent Lubuski ma za zadanie wzmocnienie pozycji rynkowej producenta lubuskiego, utożsamianie z regionem, wzbudzenie większego zainteresowania jego produktami wśród potencjalnych konsumentów.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Producencie Lubuskim, należy przez to rozumieć osobę mieszkającą w województwie lubuskim i prowadzącą sprzedaż produktów pochodzących z terenu województwa lubuskiego.

3. Nadawaniem Certyfikatu zajmuje się:
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
ul. Fryderyka Chopina 14, 65-031 Zielona Góra
tel. 68 326 74 01 email: sekretariat@lcpr.pl web: www.lcpr.pl

4. Rolą Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze jest:
a) weryfikacja zgłoszeń,
b) nadawanie Certyfikatu „Producent Lubuski”,
c) zrzeszanie podmiotów wyróżnionych Certyfikatem „Producent Lubuski”.

5. Certyfikat – Producent Lubuski przyznawany jest Producentom, którzy prowadzą produkcję i działalność na terenie województwa lubuskiego, a także znajdują się w Bazie LCPR.

6. Warunkiem ubiegania się o Certyfikat Producent Lubuski jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

7. W celu uzyskania Certyfikatu Producent Lubuski należy wypełnić zgłoszenie znajdujące się na stronie www.lcpr.pl w zakładce CERTYFIKAT PRODUCENT LUBUSKI.

8. Wnioskujący oświadcza, że dane zawarte w uzupełnionej ankiecie są prawdziwe.

9. Po uzupełnieniu danych Wnioskujący wysyła ankietę, zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w oknie głównym strony.

10. Po rozpatrzeniu wniosku przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze Wnioskujący otrzymuje informację o wyniku weryfikacji.

11. W wyniku uzyskania pozytywnej informacji o weryfikacji Wnioskującemu nadany zostaje Certyfikat Producent Lubuski.

12. Certyfikat zostaje wysłany na adres mailowy wskazany we wniosku.

13. Wnioskujący sam dokonuje wydruku Certyfikatu i zamieszcza go w miejscu prowadzenia działalności.

14. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze prowadzi wykaz osób/firm, którym nadano Certyfikat Producent Lubuski.

15. Wykaz jest dostępny na stronie www.lcpr.pl.

16. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

17. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie www.lcpr.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

18. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy regulamin nie określa.