Zapraszamy lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Grecji – Kreta w dniach 25-29 lipca 2022 r.

Nabór zostanie uruchomiony 07.06.2022 i będzie trwał do 14.06.2022  do godziny 12:00.

Misji towarzyszy udział w Konferencji International Conference of Environment, Agriculture and Biotechnology.

Proponowane punkty programu:

  • udział w międzynarodowej konferencji,
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo-Handlową, rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji).

Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy, itp.
Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę lub oddział w Województwie Lubuskim.
Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika; szacowany koszt – ok. 1 792,50 zł netto.

Rekrutacja jest dwuetapowa:

  1. w pierwszym etapie Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1) na adres e-mail misje@lcpr.pl: zał_nr_1_- formularz-zgloszeniowyPobierz
  1. w drugim etapie przedsiębiorstwo potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu, o którym mowa w ust 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail misje@lcpr.pl lub złożenie osobiście w siedzibie parafowanych i wypełnionych dokumentów:
  • a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 3),
  • b) zaparafowany projekt umowy (zał. nr 4) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
  • c) kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.

zał_nr_3-pomoc-de-minimis_formularz – Pobierz

zał nr 4 – umowa – Pobierz

Rekrutacja trwa do 14.06.2022 r. do godziny 12:00.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/19 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.
Regulamin – rekrutacja misja Grecja-Kreta Pobierz

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 68 326 74 01, lub e-mail: misje@lcpr.pl