Obowiązek informacyjny – uczestnik szkolenia

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu (68) 326 74 01 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@lcpr.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: kontakt.itrs@gmail.com lub pisemnie na adres: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.
 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i udziału w szkoleniu pt. „Aspekty prawne i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej nierejestrowanej i rejestrowanej w Polsce, a ich podanie jest niezbędne w celu uczestnictwa.
 4. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody osoby w myśl art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1). Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane uczestnika będą udostępniane innym podmiotom, które w ramach realizacji szkolenia wspomagają administratora od strony technicznej/informatycznej.
 6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przez okres, w którym dana osoba znajduje się w bazie przedsiębiorców produktu regionalnego prowadzonej przez Administratora, lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, Uczestnik jest uprawniony do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) poprawiania swoich danych osobowych,
  c) wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  d) wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  e) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
  – zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
  – potrzeby zapobieżenia usunięcia Uczestnika danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez administratora w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu

Temat szkoleniaAspekty prawne i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej nierejestrowanej i rejestrowanej w Polsce
Termin szkolenia09.03.2023
Czas trwania szkolenia14:00 – 18:00
Forma szkoleniaszkolenie online

Dane zgłoszeniowe:

Szkolenie-2023-02
Jaką wiedzę posiada Pan/Pani odnośnie tematu prowadzonego szkolenia? (proszę zaznaczyć odpowiednie) *