Niniejsza ankieta skierowana jest do producentów produktów regionalnych oraz tradycyjnych z obszaru województwa lubuskiego.

Ankieta ma na celu zidentyfikowanie jak największej liczby producentów chętnych do promowania swoich produktów przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższych pól w ramach poszczególnych pytań oraz o zapoznanie się z klauzulą dotycząca zachowania poufności.

  • RODO
  • Dane
  • Działalność
  • Region
  • Podsumowanie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra) reprezentowane przez Dyrektora Pana Jacka Urbańskiego. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 326 74 01 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@lcpr.pl.(dalej jako „LCPR”)
II. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt do inspektora ochrony danych, email: kontakt.itrs@gmail.com
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu stworzenia bazy producentów współpracujących z LCPR, a następnie przy bieżącej współpracy związanej z rekrutacją i obsługą Pani/Pana udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz spotkaniach związanych z polityką jakości żywności, jak też bezpłatnymi konsultacjami świadczonymi przez LCPR oraz ekspertów z nim współpracujących. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody będziemy na Pani/Pana rzecz również prowadzić działania promocyjne (zwłaszcza poprzez Internet, publikacje drukowane, prasę oraz media – w tym z wykorzystaniem treści będących elementem ankiety, z uwzględnieniem przekazywania tych treści wykonawcom usług oraz partnerom LCPR. Podstawą do realizowania działań będzie Pani/Pana zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
IV. Zakres danych oraz okres ich przechowywania
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Pani/Pana dane w postaci informacji kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, strona www i/lub profile w mediach społecznościowych, adres siedziby, opis prowadzonej działalności) są zbierane do stworzenia podstawowej bazy danych. Niezależnie od tego, w trakcie ankiety, istnieje możliwość opcjonalnego zaznaczenia, czy dane osobowe mogą być dodatkowo udostępniane publicznie do celów promocyjnych – a jeśli tak, to w jakim zakresie (tzn. można wybrać, które konkretnie dane będą upubliczniane).
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Niezależnie od tego Pani/Pana będą przekazywane wykonawcom usług oraz partnerom przedsięwzięć LCPR w zakresie niezbędnym do ich przygotowania i zrealizowania. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na realizowanie przez LCPR na Pani/Pana rzecz działań promocyjnych, dane będą przekazywane wszystkim zainteresowanym.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
1) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie;
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
d) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
e) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
2) Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
IX. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku oraz treści ankiety
1) W przypadku wyrażenia opcjonalnej zgody odnośnie realizowania na Pani/Pana rzecz działań promocyjnych wyraża Pani/Pan zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wprowadzanie treści ankiety do obrotu na następujących polach eksploatacji:
a. rozpowszechnianie w sieci Internet,
b. rozpowszechnianie w druku,
c. tworzenie wersji, w tym tłumaczeń,
d. przekazywanie przez LCPR innym podmiotom do wykorzystania w ramach pól eksploatacji wymienionych w punktach a do c. Zgoda ta wyrażana jest w myśl definicji wskazanej w art. 6 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
2) W przypadku wyrażenia opcjonalnej zgody odnośnie wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych należy ją rozumieć jako Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w myśl art. 81 ww. ustawy.

Proszę zaznaczyć właściwe (obowiązkowe)

Dane osobowe

Opis działalności

1. Proszę zaznaczyć jakie formy działalności najtrafniej określają Państwa aktualny status jako wytwórcy. Można zaznaczyć więcej, niż jedną pozycję

5. Proszę określić czy działają Państwo w organizacji, Stowarzyszeniu, Kole Gospodyń Wiejskich, itp.:

Opis regionu

Produkty

1. Proszę zaznaczyć, które z wymienionych poniżej kategorii produktów znajdują się w Państwa ofercie. (Proszę zaznaczyć, które z wymienionych kategorii najlepiej pasują do charakteru Państwa produkcji. Można zaznaczyć więcej niż jedną kategorię, natomiast jeżeli nie wymieniono kategorii pasującej do producenta, proszę zaproponować własną.)

Promocja przez LCPR

1. Proszę wskazać jaki zakres tematyczny porad Państwa interesuje, pomoc w jakiej kwestii jest najbardziej potrzebna:

2. Proszę określić podczas jakich wydarzeń chcą Państwo promować swoje produkty:

3. Interesuje Państwa promocja na terenie:

4. Czy są Państwo zainteresowani eksponowaniem swoich produktów na targach, wystawach:

5. Czy są Państwo zainteresowani eksponowaniem swoich produktów w materiałach promocyjnych:

6. Czy mogą Państwo przekazać swoje produkty nieodpłatnie na promocję:

8.Prosimy o dodanie zdjęć/zdjęcia, które chcieliby Państwo promować na stronie LCPR.

Zdjęcie nr 1

Max. size: 64,0 MB

Zdjęcie nr 2

Max. size: 64,0 MB

Zdjęcie nr 3

Max. size: 64,0 MB

Zdjęcie nr 4

Max. size: 64,0 MB

Zdjęcie nr 5

Max. size: 64,0 MB