Niniejsza ankieta skierowana jest do producentów produktów regionalnych oraz tradycyjnych z obszaru województwa lubuskiego.

Ankieta ma na celu zidentyfikowanie jak największej liczby producentów chętnych do promowania swoich produktów przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższych pól w ramach poszczególnych pytań oraz o zapoznanie się z klauzulą dotycząca zachowania poufności.

  • RODO
  • Dane
  • Działalność
  • Region
  • Podsumowanie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra) reprezentowane przez Dyrektora Pana Jacka Urbańskiego. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 326 74 01 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@lcpr.pl.(dalej jako „LCPR”)
II. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt do inspektora ochrony danych, email: kontakt.itrs@gmail.com
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu stworzenia bazy producentów współpracujących z LCPR, a następnie przy bieżącej współpracy związanej z rekrutacją i obsługą Pani/Pana udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz spotkaniach związanych z polityką jakości żywności, jak też bezpłatnymi konsultacjami świadczonymi przez LCPR oraz ekspertów z nim współpracujących. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody będziemy na Pani/Pana rzecz również prowadzić działania promocyjne (zwłaszcza poprzez Internet, publikacje drukowane, prasę oraz media – w tym z wykorzystaniem treści będących elementem ankiety, z uwzględnieniem przekazywania tych treści wykonawcom usług oraz partnerom LCPR. Podstawą do realizowania działań będzie Pani/Pana zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
IV. Zakres danych oraz okres ich przechowywania
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Pani/Pana dane w postaci informacji kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, strona www i/lub profile w mediach społecznościowych, adres siedziby, opis prowadzonej działalności) są zbierane do stworzenia podstawowej bazy danych. Niezależnie od tego, w trakcie ankiety, istnieje możliwość opcjonalnego zaznaczenia, czy dane osobowe mogą być dodatkowo udostępniane publicznie do celów promocyjnych – a jeśli tak, to w jakim zakresie (tzn. można wybrać, które konkretnie dane będą upubliczniane).
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Niezależnie od tego Pani/Pana będą przekazywane wykonawcom usług oraz partnerom przedsięwzięć LCPR w zakresie niezbędnym do ich przygotowania i zrealizowania. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na realizowanie przez LCPR na Pani/Pana rzecz działań promocyjnych, dane będą przekazywane wszystkim zainteresowanym.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
1) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie;
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
d) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
e) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
2) Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
IX. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku oraz treści ankiety
1) W przypadku wyrażenia opcjonalnej zgody odnośnie realizowania na Pani/Pana rzecz działań promocyjnych wyraża Pani/Pan zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wprowadzanie treści ankiety do obrotu na następujących polach eksploatacji:
a. rozpowszechnianie w sieci Internet,
b. rozpowszechnianie w druku,
c. tworzenie wersji, w tym tłumaczeń,
d. przekazywanie przez LCPR innym podmiotom do wykorzystania w ramach pól eksploatacji wymienionych w punktach a do c. Zgoda ta wyrażana jest w myśl definicji wskazanej w art. 6 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
2) W przypadku wyrażenia opcjonalnej zgody odnośnie wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych należy ją rozumieć jako Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w myśl art. 81 ww. ustawy.

Proszę zaznaczyć właściwe (obowiązkowe)

Dane osobowe

Właściciel firmy

Nazwa firmy

Ulica

Numer budynku, lokalu

Kod Pocztowy

Gmina

Powiat

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Opis działalności

1. Proszę zaznaczyć jakie formy działalności najtrafniej określają Państwa aktualny status jako wytwórcy. Można zaznaczyć więcej, niż jedną pozycję

2. Proszę opisać prowadzoną przez siebie działalność. Od jak dawna jest prowadzona? Czy wiąże się z nią jakaś tradycja? Jakie macie Państwo dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności? (Należy opisać od kiedy prowadzona jest działalność, można także wskazać źródło receptur, ilość osób zaangażowanych obecnie w kontynuowanie tradycji oraz doświadczenie w zakresie wytwarzania żywności.)

3. Proszę podać wielkość prowadzonego przez siebie gospodarstwa/ prowadzonej działalności. (Ta Informacja ma pomóc klientowi i potencjalnym partnerom handlowym oszacować możliwości produkcyjne oraz spodziewaną dostępność towaru w określonych partiach (tj. detalicznych lub hurtowych). Osoby, które nie są jeszcze producentami określają jaką skalę produkcji chciałyby w przyszłości uruchomić.)

4. Proszę określić jaki jest kierunek prowadzonej przez Państwa działalności oraz jaki jest charakter Państwa produkcji. (Należy określić jakiego rodzaju produkty są przedmiotem działalności producenta. Kandydaci na producentów proszeni są o wskazanie, jakim profilem działalności są zainteresowani.)

5. Proszę określić czy działają Państwo w organizacji, Stowarzyszeniu, Kole Gospodyń Wiejskich, itp.:

Jeżeli tak proszę wpisać, jaki rodzaj przynależności, nazwa, adres organizacji

6.Proszę opisać jakość oraz pochodzenie surowców/ półproduktów składających się na Państwa produkt końcowy. (Należy określić pochodzenie surowców, półproduktów, materiału siewnego i zwierząt w zależności od charakteru produkcji. Należy zwłaszcza podkreślić, czy wykorzystywane są surowce / półprodukty o wysokiej jakości, czy są ekologiczne, produkty roślinne lub zwierzęcego pochodzenia należące do rdzennych gatunków. Kandydaci na producentów zaznaczają, na jakim rodzaju surowców chcą uruchomić działalność.)

Opis regionu

1. Proszę wybrać jedną ze wskazanych poniżej odpowiedzi: (Należy oszacować i odpowiednio zaznaczyć, ile wykorzystywanych surowców pochodzi z regionu (tj. z obszaru województwa lubuskiego – w tym z własnych upraw i hodowli lub od lokalnych producentów). Kandydaci na producentów wskazują plany na pozyskiwanie surowców.)

2. Proszę opisać poniżej w jakim otoczeniu przyrodniczym zlokalizowane jest Państwa gospodarstwo/ firma. (Jeśli gospodarstwo/ firma znajduje się na obszarze o wyjątkowych walorach przyrodniczych (np. na terenie parku narodowego, krajobrazowego, w rejonie o niskim zaludnieniu) proszę to opisać.)

3. Proszę opisać proces dystrybucji – jak i gdzie można nabyć produkty. Jakie oferowane są formy dostawy, o jakim zasięgu.

4. Proszę opisać proces dystrybucji Państwa produktów – jak i gdzie można je nabyć oraz jakie oferujecie Państwo formy dostawy, o jakim zasięgu i w jakich miejscach. (Proszę wskazać adres sklepu firmowego, adres sklepu internetowego, oraz współpracujące sieci sprzedaży. Proszę podać także informacje o dniach i godzinach przebywania producenta na określonych bazarach, lub bezpośrednio w gospodarstwie (gdy prowadzona jest sprzedaż na miejscu). Jeśli produkt lub produkty dostępne są w wielu kanałach dystrybucji, należy wskazać ten z najmniejszą liczbą pośredników. Kandydaci na producentów wskazują, jak planują zorganizować swoją sieć sprzedaży.

5. Proszę opisać poniżej swoje dotychczasowe osiągnięcia związane z wytwarzaniem swojego produktu/ów. (Proszę opisać, czy producent (lub wytwórca/gospodarstwo/firma) uzyskał wyróżnienia w konkursach, plebiscytach, czy zdobył nagrody targowe i inne odznaczenia o charakterze prestiżowym. Należy także wskazać, czy producent był zaangażowany w rejestrację produktów na Liście Producentów Tradycyjnych oraz czy dysponuje certyfikatami potwierdzającymi jakość swych produktów.)

Produkty

1. Proszę zaznaczyć, które z wymienionych poniżej kategorii produktów znajdują się w Państwa ofercie. (Proszę zaznaczyć, które z wymienionych kategorii najlepiej pasują do charakteru Państwa produkcji. Można zaznaczyć więcej niż jedną kategorię, natomiast jeżeli nie wymieniono kategorii pasującej do producenta, proszę zaproponować własną.)

Jeżeli wybrano inne to proszę wpisać jakie

2. Proszę wymienić nazwy produktów, które znajdują się w ofercie producenta, określając jednocześnie ich dostępność. Proszę wpisywać produkty w formacie NAZWA PRODUKTU - DOSTĘPNOŚĆ SEZONOWA/WIELOSEZONOWA

Promocja przez LCPR

1. Proszę wskazać jaki zakres tematyczny porad Państwa interesuje, pomoc w jakiej kwestii jest najbardziej potrzebna:

Jeżeli wybrano inne to proszę wpisać jakie

2. Proszę określić podczas jakich wydarzeń chcą Państwo promować swoje produkty:

3. Interesuje Państwa promocja na terenie:

4. Czy są Państwo zainteresowani eksponowaniem swoich produktów na targach, wystawach:

5. Czy są Państwo zainteresowani eksponowaniem swoich produktów w materiałach promocyjnych:

6. Czy mogą Państwo przekazać swoje produkty nieodpłatnie na promocję:

7. Miejsce na dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w powyższych pytaniach, a uważacie je Państwo za istotne.

8.Prosimy o dodanie zdjęć/zdjęcia, które chcieliby Państwo promować na stronie LCPR.

Zdjęcie nr 1

Max. size: 64,0 MB

Zdjęcie nr 2

Max. size: 64,0 MB

Zdjęcie nr 3

Max. size: 64,0 MB

Zdjęcie nr 4

Max. size: 64,0 MB

Zdjęcie nr 5

Max. size: 64,0 MB