RODO

Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (ul. Chopina 14, 65-031 Zielona Góra) reprezentowane przez Dyrektora, Pana Jacka Urbańskiego. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 326 74 01 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lcpr.pl (dalej jako „LCPR”).

II. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej:
kontakt@odoonline.pl

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu stworzenia bazy producentów współpracujących z LCPR, a następnie przy bieżącej współpracy związanej z rekrutacją i obsługą Pani/Pana udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz spotkaniach związanych z polityką jakości żywności, jak też bezpłatnymi konsultacjami świadczonymi przez LCPR oraz ekspertów z nim współpracujących. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody będziemy na Pani/Pana rzecz również prowadzić działania promocyjne z uwzględnieniem przekazywania tych treści wykonawcom usług oraz partnerom LCPR.
LCPR realizuje swoje działania statutowe w oparciu o:

  • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w myśl art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • dobrowolnie wyrażoną zgodę w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • zawarte umowy cywilnoprawne w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • obowiązek prawny ciążący na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

IV. Okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres współpracy Producenta z LCPR, do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Niezależnie od tego Pani/Pana będą przekazywane wykonawcom usług oraz partnerom przedsięwzięć LCPR w zakresie niezbędnym do ich przygotowania i zrealizowania. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na realizowanie przez LCPR na Pani/Pana rzecz działań promocyjnych, dane będą przekazywane wszystkim zainteresowanym.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie;
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
d) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
e) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie informacji jest niezbędne do wpisania podmiotu do bazy producentów współpracujących z LCPR, w pozostałym zakresie jest dobrowolna.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zakresie współadministrowania danymi z Meta Platforms Ireland Limited.

X. Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited (Facebook)

Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych (zgoda);
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Skip to content