Deklaracja dostępności

Jesteś tutaj: Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-07-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Forszpaniak, m.forszpaniak@lcpr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 326 74 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku, przy wejściu od strony parkingu przy ulicy Fryderyka Chopina. Nie obowiązują obszary kontroli. Punkt obsługi znajduje się na parterze. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.

Osoby uprawnione, chcąc załatwić sprawę z pomocą tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) proszone są o złożenie pisemnego wniosku lub kontakt telefoniczny (poprzez inną osobę) pod telefonem 683267401.

Pisemny wniosek można dostarczyć na jeden z wybranych sposobów:

  • pocztą tradycyjną na adres:
    Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
    ul. Fryderyka Chopina 14
    65-031 Zielona Góra
  • osobiście w sekretariacie Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w godzinach pracy jednostki 8.00 -16.00,
  • mailem na adres: sekretariat@lcpr.pl.
Skip to content