Producent pyta – ekspert (p)odpowiada

Jesteś tutaj: Start / Akademia producenta / Producent pyta – ekspert (p)odpowiada

Producent pyta – ekspert (p)odpowiada

Szanowni Państwo,

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad eksperta.

Ci z Państwa, którzy są zainteresowani otrzymaniem porady proszeni są o napisanie maila na adres: ekspert@lcpr.pl.

W treści maila prosimy o wskazanie pytania, danych osobowych, Państwa adresu mailowego i numeru kontaktowego.

 

Porady z zakresu prawa:

Udzielanie porad prawnych na rzecz osób/podmiotów zainteresowanych wsparciem oraz współpracą oferowaną ze strony Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, w zakresie przedmiotu działalności Centrum.

Ekspert (p)odpowiada

Od 1 marca 2022 roku kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj.4 196,60 zł
 • 130% tego wynagrodzenia tj. 7 793,70 zł

Nowe kwoty ogłoszone zostały:

 • Komunikatem Prezesa GUS z dnia 09.02.2022 r, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r. (M.P. z 2022 poz.177).
 • Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 10.02.2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (MP 2022 r. poz.233).

Skonsultowane z Ekspertem

Pracownik występując do pracodawcy o urlop na żądanie winien uzyskać wyraźną akceptację, iż urlop taki otrzymał. Wniosek o urlop na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia i można go złożyć na różne sposoby: telefonicznie, mailowo, sms-em, pisemnie, osobiście.
Urlop na żądanie to uprawnienie pracownicze uregulowane w Kodeksie Pracy. Jest to część urlopu wypoczynkowego pozwalająca pracownikowi na skorzystanie z wolnego w nagłym wypadku w wymiarze nie więcej niż 4 dni. Nie jest to więc urlop zaplanowany i pomniejsza pulę dni urlopu wypoczynkowego.

Skonsultowane z Ekspertem

Wynagrodzenie minimalne za pracę w 2022 roku wynosi 3.010 zł brutto a minimalna stawka godzinowa 19,70 brutto.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość innych świadczeń, takich jak odprawy, odszkodowania, wynagrodzenie za gotowość do pracy oraz przestój, dodatek za pracę w nocy.

Skonsultowane z Ekspertem

Do końca czerwca 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych muszą złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i określić w niej z jakich źródeł ogrzewania się w nich używa.

Deklarację można złożyć w swoim urzędzie gminy albo za pośrednictwem internetu.

Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny.

Skonsultowane z Ekspertem

W dniu 14 stycznia 2022 roku Sąd Najwyższy wydał Uchwałę ważną dla poszkodowanych w wypadkach maszyn rolniczych i innych pojazdów wielofunkcyjnych.

Dotychczas decydującym czynnikiem dla uzyskania przez poszkodowanego odszkodowania za wypadek związany z używaniem maszyny rolniczej czy innej wielofunkcyjnej była definicja „ruchu pojazdu”. Występowała tu niekorzystna interpretacja przepisów ubezpieczeniowych. Wypadki jakie miały miejsce np. przy pracach polowych przy włączonym silniku ale bez poruszania się maszyny ubezpieczyciele traktowali jako nie objęte ubezpieczeniem.

Obecnie – wobec podjętej przez Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym Uchwały która ukierunkowuje orzecznictwo sądowe – definicja „ruch pojazdu” obejmuje także korzystanie z pojazdu jako narzędzia pracy czyli także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej.

Skonsultowane z Ekspertem

Od dnia 4 listopada 2021 r. odsetki ustawowe za opóźnienie zostają podwyższone do 6,75% w stosunku rocznym – obwieszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.11.2021, Monitor Polski 2021 poz.1097.

Skonsultowane z Ekspertem

Usunięcie drzewa z własnej posesji wymaga zgłoszenia w urzędzie gminy, gdy pień tego drzewa mierzony na wysokości 5 cm od ziemi jest odpowiedniej grubości, co do zasady jest to 50 cm. W przypadku topoli, klonu jesionolistnego i srebrzystego, wierzby wyznaczona grubość pnia to 80 cm a w przypadku kasztana zwyczajnego, robinii akacjowej i platana klonolistnego 65 cm. Urząd gminy po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa przeprowadzi oględziny i może wnieść sprzeciw.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U 2021 poz.1098, 1718.

Skonsultowane z Ekspertem

Na urzędy, instytucje, przedsiębiorców ale także na osoby fizyczne może zostać nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych polegający na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa.

Obowiązek taki nakładany jest decyzją administracyjną na podstawie Ustawy z dnia 21.11.67 o powszechnym obowiązku obrony. Decyzję wydaje wójt (burmistrz, prezydent).

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnej o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych do wojewody w terminie 14 dni od otrzymania tej decyzji.

Skonsultowane z Ekspertem

Od 1 lutego 2022 roku wchodzą w życie zmiany do Ustawy z dnia 10.02.2018 w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta. Zakaz handlu nadal nie obowiązuje:

 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych (także, gdy są organizowane w halach targowych),
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego,
 • w placówkach handlu kwiatami.

W okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego dopuszczalny jest handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn.

Skonsultowane z Ekspertem

Reklama wina może być zmieszczona na plakacie i powieszona w sklepie monopolowym bez ograniczeń. Natomiast w przypadku sklepu wielobranżowego, w którym dostępne są inne produkty, taki plakat można powiesić jedynie w obrębie wydzielonego stoiska alkoholowego – odrębnej części sklepu do sprzedaży napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 13(1) ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakazy reklamy i promocji napojów alkoholowych nie dotyczą reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wykładnią prawa w tym zakresie jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w której zawarta została definicja reklamy napojów alkoholowych, którą określono poprzez publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. W ustawie określona została również definicja promocji napojów alkoholowych.

Jeśli chodzi o ulotki, to należy pamiętać, iż zabroniona jest reklama, która ma charakter publiczny, tj. skierowana do nieograniczonej liczby odbiorców. Natomiast, jeżeli ulotki czy też zaproszenia będą rozdawane określonej grupie ludzi przez sprzedawcę lub personalizowane to zapis ten nie obowiązuje.
W przypadku wątpliwości, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, najlepiej w konsultacji z prawnikiem.

Skonsultowane z Ekspertem

RHD – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności.

RHD – sprzedaż:

 1. sprzedaż klientowi finalnemu – na terenie całej Polski:
  – w gospodarstwach w których produkty zostały wytworzone,
  – w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu np. targowiska,
  – sprzedaż wysyłkowa;
 2. sprzedaż do zakładów – wyłącznie zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Skonsultowane z Ekspertem

Główny Inspektorat Weterynaryjny – produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna – żywność pochodzenia niezwierzęcego.
IJHARS – nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym (RHD).

Skonsultowane z Ekspertem

Tak, należy jednak pamiętać o nieprzekraczaniu kwoty sprzedaży powyżej 20 tys. zł.

Skonsultowane z Ekspertem

 • Znakowanie żywności wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Wymagania dotyczące oznakowania przetworów owocowych (dżemy, marmolady, powidła, konfitury itp.)
 • Rolniczy handel detaliczny

Skonsultowane z Ekspertem

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Art. 5.

 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
 2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.
 3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.
 5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.
 6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Należy podkreślić, iż każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie a w razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym.

Skonsultowane z Ekspertem

W świetle przepisów prawnych to producent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów – Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Producent może poddać atestom swój produkt, aby zapewnić jego bezpieczeństwo odpowiednim certyfikatem.

Należy sprawdzić czy istnieją Polskie Normy dla danego produktu – Polski Komitet Normalizacyjny.

Informacje w tym zakresie można również uzyskać w Polskiej Izbie Handlu.

Skonsultowane z Ekspertem

Skip to content