Certyfikat Producent Lubuski

Jesteś tutaj: Start / Certyfikat Producent Lubuski

Certyfikat Producent Lubuski

Niniejszy formularz skierowany jest do osób zamieszkujących województwo lubuskie i prowadzących produkcję i sprzedaż produktów pochodzących z terenu województwa lubuskiego.

Formularz ma na celu zidentyfikowanie jak największej liczby producentów z województwa lubuskiego.

Prosimy o dokładne wypełnienie pól w ramach poszczególnych pytań oraz o zapoznanie się z dołączoną klauzulą i Regulaminem.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (ul. Chopina 14, 65-031 Zielona Góra) reprezentowane przez Dyrektora, Pana Jacka Urbańskiego. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 326 74 01 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lcpr.pl (dalej jako „LCPR”).

II. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@odoonline.pl

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z nadaniem Certyfikatu Producenta Lubuskiego oraz promocją produktu regionalnego. Podstawą prawną przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Zakres danych oraz okres ich przechowywania
Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Pani/Pana dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, strona www i/lub profile w mediach społecznościowych, adres siedziby i opis prowadzonej działalności, są zbierane wyłącznie w celu określonym w pkt. III.

V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Niezależnie od tego Pani/Pana będą przekazywane wykonawcom usług oraz partnerom przedsięwzięć LCPR w zakresie niezbędnym do ich przygotowania i zrealizowania oraz mogą zostać opublikowane w sposób ogólnodostępny z wykorzystaniem mediów internetowych i tradycyjnych – drukowanych

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie;
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
d) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
e) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia.

VIII. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zakresie współadministrowania danymi z Meta Platforms Ireland Limited.

IX. Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited (Facebook)
Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych (zgoda);
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

1. Certyfikat – Producent Lubuski jest nadawany Producentom związanym z województwem lubuskim. Nadanie Certyfikatu – Producent Lubuski ma za zadanie wzmocnienie pozycji rynkowej producenta lubuskiego, utożsamianie z regionem, wzbudzenie większego zainteresowania jego produktami wśród potencjalnych konsumentów.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Producencie Lubuskim, należy przez to rozumieć osobę mieszkającą w województwie lubuskim i prowadzącą sprzedaż produktów pochodzących z terenu województwa lubuskiego.

3. Nadawaniem Certyfikatu zajmuje się:
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
ul. Fryderyka Chopina 14, 65-031 Zielona Góra
tel. 68 326 74 01 email: sekretariat@lcpr.pl web: www.lcpr.pl/zg/

4. Rolą Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze jest:
a) weryfikacja zgłoszeń,
b) nadawanie Certyfikatu „Producent Lubuski”,
c) zrzeszanie podmiotów wyróżnionych Certyfikatem „Producent Lubuski”.

5. Certyfikat – Producent Lubuski przyznawany jest Producentom, którzy prowadzą produkcję i działalność na terenie województwa lubuskiego, a także znajdują się w Bazie LCPR.

6. Warunkiem ubiegania się o Certyfikat Producent Lubuski jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

7. W celu uzyskania Certyfikatu Producent Lubuski należy wypełnić ankietę znajdującą się na stronie www.lcpr.pl w zakładce CERTYFIKAT PRODUCENT LUBUSKI.

8. Wnioskujący oświadcza, że dane zawarte w uzupełnionej ankiecie są prawdziwe.

9. Po uzupełnieniu danych Wnioskujący wysyła ankietę, zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w oknie głównym strony.

10. Po rozpatrzeniu wniosku przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze Wnioskujący otrzymuje informację o wyniku weryfikacji.

11. W wyniku uzyskania pozytywnej informacji o weryfikacji Wnioskującemu nadany zostaje Certyfikat Producent Lubuski.

12. Certyfikat zostaje wysłany na adres mailowy wskazany we wniosku.

13. Wnioskujący sam dokonuje wydruku Certyfikatu i zamieszcza go w miejscu prowadzenia działalności.

14. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze prowadzi wykaz osób/firm, którym nadano Certyfikat Producent Lubuski.

15. Wykaz jest dostępny na stronie www.lcpr.pl/zg/

16. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

17. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie www.lcpr.pl/zg/. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

18. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy regulamin nie określa.

Poniżej przedstawiamy wzór certyfikatu wraz z rozmieszczeniem poszczególnych danych.

Skip to content