Wspieraj lubuskie środowisko łowieckie – zaczynamy kampanię łowiecką!

Aby wpłynąć na zmianę postrzegania pracy lubuskich myśliwych często określanych jako łowczych, Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze we współpracy z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządem Okręgowym w Zielonej Górze oraz Zarządem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadza listopadową kampanię informacyjną ,,Wspieraj lubuskie środowisko łowieckie” o znaczeniu pracy myśliwych dla środowiska i otaczającej nas przyrody.

Łowiectwo i Myślistwo często są utożsamianie przez społeczeństwo wyłącznie z polowaniem, co nie do końca jest prawidłowe. O ile pojęcie myślistwo dotyczy samego polowania (tropienie, wabienie, odstrzał i pozyskanie zwierzyny) to łowiectwo jest pojęciem szerszym i opisane jest w ustawie Prawo Łowieckie jako element ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza ochronę zwierzyny i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Więc myślistwo jest elementem łowiectwa. Gospodarkę łowiecką w Polsce zajmują się myśliwi. Ich działania często są uważane za szkodliwe dla ekosystemów. Taka opinia jest krzywdząca i wynika z niewiedzy społeczeństwa czym zajmują się myśliwi.

W województwie lubuskim jak już wspomniano funkcjonują dwa Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego, na północy (w Gorzowie Wielkopolskim) oraz na południu województwa (w Zielonej Górze). Każdy z nich zrzesza tysiące myśliwych, działających w kołach myśliwskich.

Kim są myśliwi?

Przez wiele lat utrwalił się w społeczeństwie wizerunek myśliwego, jako postawnego mężczyzny ze strzelbą, czyhającego na bezbronne zwierzęta – rodem z bajki o Czerwonym Kapturku, a jego działania utożsamiane są z głównie z kłusownictwem.

Jednak sam myśliwy to osoba z ogromną wiedzą przyrodniczą trudniąca się łowiectwem, biorąca udział w polowaniach, a jego prawa i obowiązki są regulowane przez przepisy mające rangę ustawy (ustawa Prawo łowieckie), co jest znaczącą różnicą od działającego bezprawnie kłusownika.

Według wspomnianej wyżej ustawy myśliwy powinien m.in.:

  • Znać obowiązujące przepisy łowieckie
  • Przestrzegać zasad prawnych i etycznych;
  • Przestrzegać obowiązujących okresów ochronnych zwierzyny łownej;
  • polować w dozwolonych do tego miejscach;
  • polować wyłącznie na gatunki, które określane są jako łowne.

Wśród lubuskich myśliwych możemy spotkać osoby różnych zawodów i specjalności: kierowców, murarzy, elektryków, lekarzy, prawników, policjantów, żołnierzy, leśników, urzędników, właścicieli firm, którzy na co dzień pracują, a w czasie wolnym oddają się pasji łowieckiej. Nieodpłatnie realizują zadania jakie powierzyło im Państwo w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej, ochrony przyrody, zwalczania chorób zakaźnych oraz zarządzania populacjami zwierzyny łownej.

Czy łowczy jest myśliwym?

Nie każdego myśliwego można nazwać łowczym, jednak każdy łowczy jest myśliwym. Łowczy to osoba o dużym doświadczeniu i wiedzy, która zajmuje się gospodarką łowiecką w kole łowieckim. Głównymi działaniami łowczych jest organizacja bezpiecznych polowań, dbałość o stan techniczny urządzeń, planowanie łowieckie, w tym prowadzenie ewidencji i statystyk polowań, planowanie i realizacja prac gospodarczych w kole na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego mających na celu min.: zapobieganie szkodom rolniczym, czy też stwarzanie dogodniejszych warunków bytowych zwierzynie dzikożyjącej w tym również gatunków chronionych.

 

Czy w dzisiejszych czasach myśliwi są potrzebni?

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu osoby, które uważają myśliwych za niepotrzebnych zmienią zdanie lub zastanowią się przez chwilę jak wyglądałby świat bez myśliwych.

Kluczowym do rozstrzygnięcia tej kwestii jest znajomość procesów jakie zachodzą
w przyrodzie. W przekształconym przez człowieka ekosystemie mamy do czynienia
z nieustającą walką o przetrwanie i zachowanie rodzimych gatunków zwierząt i roślin z gatunkami inwazyjnymi, które chętnie wyparłyby gatunki rodzime. Gatunki obce
i inwazyjne, które zostały często nieświadomie wprowadzone przez ludzi do środowiska naturalnego potrafią wyrządzić ogromne spustoszenie i doprowadzić do całkowitego wyginięcia niektórych gatunków zwierząt.

I tu z pomocą przychodzą myśliwi, którzy regulują poprzez odstrzał i odłów liczebność gatunków obcych, inwazyjnych oraz drapieżników. Ponadto w sytuacji spadku liczebności danego gatunku niejednokrotnie dokonują jego wysiedleń.

Przykładem sukcesów myśliwych w zakresie ratowania gatunków zagrożonych wyginięciem można wskazać odbudowę populacji żubra, bobra europejskiego, sokoła wędrownego, głuszca i cietrzewia.

Dlaczego zatem uważamy, że praca myśliwych jest potrzebna?
Łowiectwanie można postrzegać tylko przez pryzmat zabijania zwierząt. O ile finalnie w drodze polowania dochodzi do zabicia zwierzęcia to jest to robione w sposób profesjonalny i nie powodującym zwierzynie cierpienia. Przed upolowaniem zwierzyny konieczne jest dokładne rozpoznanie, czy dany osobnik spełnia kryteria do zakwalifikowania go do odstrzału. Dzieje się tak, gdyżpoluje się przede wszystkim na osobniki, które są słabe, schorowane lub osiągnęły określony wiek. Myśliwi zawsze kierują dobrem natury. Dzięki polowaniom można uniknąć nadmiernych ilości populacji danej zwierzyny i związanym z tym problemem szkód wyrządzanych przez te zwierzęta w lasach i na polach.

Czy każdy może być myśliwym?

Aby zostać myśliwym należy odbyć roczny staż, a także zdać niełatwy

Jak dostać się na staż? Najprostszym sposobem wstąpienia na staż jest nawiązanie kontaktu z pobliskim kołem łowieckim, a dokładniej z przedstawicielami zarządu koła
i złożenie podania o przyjęcie na staż. Staż Jest to dwunastomiesięcznym okresem,
w którym kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa.Szczegóły jak przystąpić do stażu oraz zostać docelowo myśliwym znajdą Państwo: www.pzlow.pl/jak-zostac-mysliwym/

Po pozytywnym zaliczeniu stażu koniecznym jest ukończenie szkolenia teoretyczno-praktycznego organizowanego przez Polski Związek Łowiecki.

Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego nie może zostać osoba, która była skazana za przestępstwa wymienione w ustawie Prawo Łowieckie lub pozbawiona praw publicznych.

Zapraszamy do śledzenia Facebooka Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, Polskiego Związku Łowiectwa Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze, ZO PZŁ w Gorzowie Wielkopolskim, a także kolejnych artykułów na temat łowiectwa, które mamy nadzieję pozytywnie wpłyną na postrzeganie pracy myśliwych.