Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

  • RODO
  • Informacje
  • Opis działalności, produktów i usług
  • Zgody

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra) reprezentowane przez Dyrektora, Pana Jacka Urbańskiego. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 326 74 01 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lcpr.pl (dalej jako „LCPR”).

II. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com

III. Cele przetwarzania
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu stworzenia bazy producentów współpracujących z LCPR, a następnie przy bieżącej współpracy związanej z rekrutacją i obsługą Pani/Pana udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz spotkaniach związanych z polityką jakości żywności, jak też bezpłatnymi konsultacjami świadczonymi przez LCPR oraz ekspertów z nim współpracujących.
LCPR prowadzi również działania promocyjne, zwłaszcza poprzez Internet, publikacje drukowane, prasę oraz media – w tym z wykorzystaniem treści będących elementem ankiety, z uwzględnieniem przekazywania tych treści wykonawcom usług oraz partnerom LCPR. Wypełnienie ankiety jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatne i nieograniczone w czasie wprowadzenie treści ankiety, w tym zdjęć i wizerunku pozyskanych także z innych źródeł i w czasie przyszłej współpracy producenta z LCPR – do obrotu na następujących polach eksploatacji:
a. rozpowszechnianie w sieci Internet,
b. rozpowszechnianie w druku,
c. tworzenie wersji, w tym tłumaczeń,
d. przekazywanie przez LCPR innym podmiotom do wykorzystania w ramach pól eksploatacji wymienionych w punktach a do c.
Zgoda ta wyrażana jest w myśl definicji wskazanej w art. 6 ust. 1 pkt 6) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Zgodę taką można w każdej chwili wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV. Podstawy prawne przetwarzania
LCPR realizuje swoje działania statutowe w oparciu o:
– dobrowolnie wyrażoną zgodę w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
– zawarte umowy cywilnoprawne w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– obowiązek prawny ciążący na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
– prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

V. Zakres danych oraz okres ich przechowywania
Pani/Pana dane osobowe w postaci informacji tj. imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, strona www i/lub profile w mediach społecznościowych, adres siedziby, opis prowadzonej działalności i in. określone w ankiecie, są zbierane do stworzenia bazy producentów produktów regionalnych funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego. Administrator będzie przetwarzał te dane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Niezależnie od tego Pani/Pana dane będą przekazywane wykonawcom usług oraz partnerom przedsięwzięć LCPR w zakresie niezbędnym do ich przygotowania i zrealizowania.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
1) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie;
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
c) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
d) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
e) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
f) na podstawie art. 21 RODO prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie informacji (określonych w ankiecie jako obowiązkowe) jest niezbędne do wpisania podmiotu/odo bazy producentów współpracujących z LCPR, w pozostałym zakresie jest dobrowolna.

IX. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Proszę zaznaczyć poniższą opcję (akceptacja warunków klauzuli RODO jest obowiązkowa).

Informacje podstawowe

* – pola obowiązkowe

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu są takie same jak powyżej

Opis działalności, produktów i usług

1. Proszę wskazać reprezentowaną branżę (możliwość wielokrotnego wyboru)

2. Czy w ramach działalności wytwarzają Państwo produkty?

3. Czy prowadzą Państwo sprzedaż wytwarzanych produktów?

4. Czy świadczą Państwo usługi?

Zgody

Wypełniając ankietę oświadczają Państwo, że:

– informacje podane w formularzu Ankiety są prawdziwe
– będą Państwo informować LCPR o każdorazowych, istotnych zmianach danych w celu aktualizacji informacji zawartych w stworzonym przez LCPR Portfolio na stronie lcpr.pl.

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do zerwania współpracy bez podania przyczyny.