Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

  • RODO
  • Informacje
  • Działalność
  • Produkty i usługi
  • Współpraca z LCPR
  • Zgody

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra) reprezentowane przez Dyrektora, Pana Jacka Urbańskiego. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 68 326 74 01 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lcpr.pl (dalej jako „LCPR”)

II. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com

III. Cele przetwarzania
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu stworzenia bazy producentów współpracujących z LCPR, a następnie przy bieżącej współpracy związanej z rekrutacją i obsługą Pani/Pana udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz spotkaniach związanych z polityką jakości żywności, jak też bezpłatnymi konsultacjami świadczonymi przez LCPR oraz ekspertów z nim współpracujących. LCPR prowadzi również działania promocyjne, zwłaszcza poprzez Internet, publikacje drukowane, prasę oraz media – w tym z wykorzystaniem treści będących elementem ankiety, z uwzględnieniem przekazywania tych treści wykonawcom usług oraz partnerom LCPR. Wypełnienie ankiety jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatne i nieograniczone w czasie wprowadzenie treści ankiety, w tym zdjęć i wizerunku pozyskanych także z innych źródeł i w czasie przyszłej współpracy producenta z LCPR – do obrotu na następujących polach eksploatacji:
a. rozpowszechnianie w sieci Internet,
b. rozpowszechnianie w druku,
c. tworzenie wersji, w tym tłumaczeń,
d. przekazywanie przez LCPR innym podmiotom do wykorzystania w ramach pól eksploatacji wymienionych w punktach a do c.
Zgoda ta wyrażana jest w myśl definicji wskazanej w art. 6 ust. 1 pkt 6) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Zgodę taką można w każdej chwili wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV. Podstawy prawne przetwarzania
LCPR realizuje swoje działania statutowe w oparciu o:
– dobrowolnie wyrażoną zgodę w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
– zawarte umowy cywilnoprawne w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– obowiązek prawny ciążący na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
– prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

V. Zakres danych oraz okres ich przechowywania
Pani/Pana dane osobowe w postaci informacji tj. imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, strona www i/lub profile w mediach społecznościowych, adres siedziby, opis prowadzonej działalności i in. określone w ankiecie, są zbierane do stworzenia bazy producentów produktów regionalnych funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego. Administrator będzie przetwarzał te dane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Niezależnie od tego Pani/Pana dane będą przekazywane wykonawcom usług oraz partnerom przedsięwzięć LCPR w zakresie niezbędnym do ich przygotowania i zrealizowania.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
1) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie;
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
c) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
d) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
e) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
f) na podstawie art. 21 RODO prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie informacji (określonych w ankiecie jako obowiązkowe) jest niezbędne do wpisania podmiotu/odo bazy producentów współpracujących z LCPR, w pozostałym zakresie jest dobrowolna.

IX. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Proszę zaznaczyć poniższą opcję (obowiązkowe)

Informacje podstawowe

* – pola obowiązkowe

1. Pełna nazwa Związku

2. Adres siedziby

Adres siedziby – ulica, nr domu, nr lokalu

Adres siedziby – kod pocztowy

Adres siedziby – miejscowość

Adres siedziby – gmina

Adres siedziby – powiat

3. NIP (jeśli posiada)

4. REGON (jeśli posiada)

5. KRS (jeśli posiada)

6. Imię i nazwisko prezesa/przewodniczącego/prowadzącego Związek

7. Data założenia Związku (wpisania do rejestru)

8. Link do konta na Facebooku (jeśli posiada)

9. Link do strony www (jeśli posiada)

10. Numer telefonu kontaktowego (bez spacji, np. 600123456)

11. Adres e-mail

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu są takie same jak powyżej

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z LCPR

Numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu z LCPR (bez spacji, np. 600123456)

Adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu z LCPR

Opis działalności

1. Proszę wskazać branżę, w której działa Związek lub które reprezentuje (możliwość wielokrotnego wyboru)

Proszę wymienić inne branże

2. Proszę opisać prowadzoną działalność (m.in. historię założenia, cele, działania, itp.)

3. Proszę podać ilość kół należących do Związku (można podać wartość przybliżoną)

4. Proszę podać ilość członków należących do Związku ogółem (można podać wartość przybliżoną)

5. Proszę opisać w jakim regionie działa Związek (np. opis terenu, historii miejsca, walory terenu, itp.)

6. Proszę zaznaczyć jaki charakter ma Państwa działalność (możliwość wielokrotnego wyboru)

Proszę opisać jaki charakter ma Państwa działalność

7. Czy Związek posiada specjalne odznaczenia, wyróżnienia, nagrody, nominacje, itp.?

Proszę wymienić wybrane specjalne odznaczenia, wyróżnienia, nagrody, nominacje, itp. Związku

8. Czy któryś z członków otrzymał indywidualne wyróżnienia, nominacje, nagrody, itp. związane z działalnością Związku?

Proszę wymienić wybrane specjalne odznaczenia, wyróżnienia, nagrody, nominacje, itp. członków Związku

9. Inne informacje na temat działalności, które chcieliby Państwo przekazać (np. współpraca z jednostkami zagranicznymi, krajowymi, wojewódzkimi, wystawy, ważne wydarzenia, konferencje, itp.)

Opis produktów i usług

1. Czy w ramach działalności Związku wytwarzają Państwo produkty?

Wytwarzane produkty (proszę wypisać wybrane)

2. W jakim stopniu surowce na oferowane produkty pochodzą z regionu

3. Czy prowadzą Państwo sprzedaż wytwarzanych przez Związek produktów?

Proszę opisać wybrane produkty

4. Czy prowadzą Państwo sprzedaż innych produktów, niewytwarzanych przez Związek?

Proszę wymienić wybrane produkty

5. Proszę określić proces dystrybucji produktów, jeśli wytwarzają lub przeznaczającą Państwo produkty na sprzedaż (możliwość wielokrotnego wyboru)

Proszę podać linki do wybranych stron

Proszę wymienić wybrane targowiska

Proszę wymienić wybrane targi

Proszę wymienić wybrane sklepy

Proszę wymienić inne sposoby dystrybucji

6. Czy któryś z wytwarzanych lub oferowanych produktów został specjalnie wyróżniony, nagrodzony, nominowany, itp.

Proszę wymienić jaki produkt i jakie wyróżnienie

7. Czy w ramach działalności Związku świadczą Państwo usługi?

Świadczone usługi (proszę wymienić i opisać wybrane)

8. W jaki sposób przyjmują Państwo zamówienia? (możliwość wielokrotnego wyboru)

Proszę opisać sposób przyjmowania zamówień

9. Inne informacje na temat produktów bądź usług, które chcieliby Państwo zamieścić na stronie lcpr.pl (np. produkty sezonowe, specjalne zamówienia)

Współpraca z LCPR

1. Oczekiwany zakres współpracy z LCPR (możliwy wielokrotny wybór)

szkolenia

Proszę podać, na jakim obszarze tematycznym szkoleń Państwu zależy

konsultacje z ekspertami

Proszę podać oczekiwany zakres konsultacji

Publikacje

Proszę podać oczekiwany rodzaj publikacji

Promocja

Proszę podać oczekiwane formy promocji

2. Czy mogą Państwo przekazać swoje produkty nieodpłatnie w celach promocyjnych?

3. Prosimy o dodanie zdjęcia/zdjęć, które przedstawiać będą Państwa produkty, działania, usługi, itp. Posłużą one do prowadzenia działań promocyjnych (m.in. poprzez Internet, publikacje drukowane, prasę oraz media), a także zostaną zamieszczone w Państwa portfolio na stronie lcpr.pl oraz w mediach społecznościowych LCPR. (max 5 zdjęć)

Max. size: 64,0 MB

Zgody

Wysłanie ankiety jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Państwa o:

– autentyczności informacji podanych w formularzu Ankiety;
– obowiązku powiadomienia Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego o każdorazowych zmianach danych, w celu aktualizacji informacji zawartych w stworzonym przez LCPR Portfolio na stronie lcpr.pl.

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do zerwania współpracy bez podania przyczyny.